#manifest|grupaj din ”The Tiny Journalist”, tradus de Daniela Hendea

Lună peste Gaza

Simt lipsa 

Prietenilor mei. 

Mă-ndrăgeau,

Își puneau încrederea-n apariția mea. 

Cred că priveau spre mine în sus

mai mult decât o făceau ceilalți. 

Eu care-mi țintuiesc privirea-n jos de-atâta vreme,

nu văd niciun motiv pentru mâhnirea creată de oameni. 

Detest debandada exploziilor de bombe

Foarte mult. Îmi obturează vederea. 

Un peisaj de doliu

e altfel resimțit. 

O altfel de patină a unui simplu deșert,

Moloz din ziduri, copii tăcuți care odată-mi rosteau

numele precum o rugăciune. 

Sunt uneori mai mare decât 

O tavă aurie,

Un bănuț gigantic,

și toți își țin răsuflarea. 

Poate nu e bine

că sunt atât de calmă. 

Moon over Gaza

I am lonely 

for my friends.

They liked me, 

trusted my coming. 

I think they looked up at me

more than other people do. 

I who have been staring down so long

see no reason for the sorrow humans make. 

I dislike the scuffle of bomb blasting

very much. It blocks my view.

A landscape of grieving 

feels different afterwards.

Different sheen from a simple desert,

rubble of walls, silent children who once said 

my name like a prayer. 

Sometimes I am bigger than 

a golden plate, 

a giant coin,

and everyone gasps. 

Maybe it is wrong 

that I am so calm.


Zidul despărțirii

Când laptele acrește,

se separă. 

Data viitoare când încetezi să vorbești,

întreabă-te de ce te-ai născut. 

Ei zic că se tem de noi.

Bombei nucleare i-e frică de castravete. 

Când mama mă roagă să tai castraveți, 

Mă simt ca o ființă normală cu dileme nemaipomenite:

Să-i tai în rondele sau peștișori? Să-i curăț de semințe? 

O-ntreb pe bunica dacă se simțea în fiecare zi o ființă normală, 

nu-n pericol, iar ea se gândește cât timp

îi ia unui soare să apună și spune, Da.

Întotdeauna mă simt o ființă normală. 

Doar că ei nu mă privesc astfel. 

Ne-am dori ca bebelușii să nu afle

de eșecurile care îi așteaptă. Aș vrea 

să-i conving 

că de cealaltă parte a zidului 

e doar un circ ce nu și-a deschis încă poarta. Prietenii noștri,

învățând să jongleze, să facă pași pe catalige. 

Separation Wall

When the milk is sour,

it separates. 

The next time you stop speaking,

ask yourself why you were born. 

They say they are scared of us. 

The nuclear bomb is scared of the cucumber. 

When my mother asks me to slice cucumbers,

I feel like a normal person with fantastic dilemmas:

Do I make rounds or sticks? Shall I trim the seeds?

I ask my grandmother if there was ever a time

she felt like a normal person every day,

not in danger, and she thinks for as long 

as it takes a sun to set and says, Yes.

I always feel like a normal person. 

They just don’t see me as one. 

We would like the babies not to find out about 

the failures waiting for them. I would like 

Them to believe on the other side of the wall

is a circus that just hasn’t opened yet. Our friends,

learning how to juggle, to walk on tall poles. 


Cât timp?

Micuța jurnalistă

se înalță văzând cu ochii.

Adaugă lățime, adâncime,

Fiecărei conversații,

Punând diverse întrebări, nu doar 

Cine Ce Când Unde De ce? 

dar Cât timp? Cum se poate? 

Ce-ți pare în regulă cu asta? 

Chiar și când nu e prezentă,

Pesemne înregistrează din copaci.

Ce vi s-a-ntâmplat în secolul douăzeci? 

Vă amintiți? Noi n-am uitat niciodată. Voi da.

Adunați cu pistolul, ai noștri

Bătuți crunt, luați la pumni în închisori,

Masacrați pentru zvon despre pietre. 

A fost odată un dovleac umplut

Ce nu-și dorea să ajungă mâncat.

Kousa habibti, muguri de pin drept ochi.

Am visat-o când aveam cinci ani.

M-a ajutat să-mi încep misiunea.

How Long?

The tiny journalist 

is growing taller very quickly

She’s adding breadth, depth,

to every conversation,

asking different questions, not just

Who What When Where Why

but How long? How can it be?

What makes this seem right to you?

Even when she isn’t present,

she might be taping from the trees.

What happened to you in the twentieth century?

Remember? We never forgot about it. You did.

Rounded up at gunpoint, our people

brutally beaten, pummeled in prisons,

massacred for a rumor of stones.

Once there was a stuffed squash

who didn’t wish to be eaten.

Kousa habibti, pine nuts for eyes.

I dreamed about her when I was five.

She helped me start my mission.


Oameni neînsemnați

Janna spune că aparatul foto e mai puternic decât arma.

„Pot să-mi trimit mesajul oamenilor neînsemnați,

iar ei îl trimit altora mai departe.”

Soare îmbunătățind conștiința.

Vânt zburlind stânjeneală.

Janna, suntem cu adevărat neînsemnați.

Punând în balanță cuvântul „vis”

În timp ce-alunecă prin aerul noptatic.

Oameni neînsemnați păstrându-l în viață.

Ajută-ne să călătorim cu fiecare tren

spre o istorie mai bună. Cumpănind

„ceață” și „valiză”, cântărind „ziua de mâine” – 

Înainte de-a ști două vorbe-n această viață,

deja ne lipsește 

ce-a plecat deja. 

Small People

Janna says the camera is stronger than the gun.

“I can send my messages to small people

and they can send it to others.”

Sun improving consciousness. 

Wind ruffling discomfort.

Janna, we are small indeed.

Weighing down the word dream “dream”

as it slips through midnight air.

Small people keeping it alive.

Help us ride on every train

to better history. Weighing 

“fog” and “suitcase, weighing “tomorrow” – 

before we know two words in this life,

we’re already missing

what already left.


Lui Netanyahu

Palestinianul meu tată și-a botezat măgarul după tine.

Yahu – toți crezuseră că-i de la Internet,

Însă știa el ce știa. Cred acum că l-a jignit pe măgar.

Măgarul era prieten c-un cal, în câmpie.

N-aveau prea mult, însă-l împărțeau. 

Floricele roz primăvara – niciunul

nu încerca să acapareze terenul. 

Armata ta tocmai a bombardat un centru UN de refugiați.

Gaza, încătușată în sărăcie de decenii –

Ca să vezi! Tot mai mult sânge la cină. 

Ani de când s-a prăpădit tatăl meu,

măgarul lui încă se ține pe picioare, în tăcere

uitându-se cu ochii lui enormi,

plecându-și cu umilință capul. 

To Netanyahu

My Palestinian father named his donkey after you. 

Yahu – everyone thought it was for the Internet, 

but he knew. Now I think he insulted the donkey. 

The donkey was friends with a horse, in a field. 

They didn’t have much, but they shared it. 

Pink flowers in spring – neither of them

Tried to rule the field. 

Your army just bombed a U.N. center for refugees. 

Gaza, imprisoned in poverty for decades –

take that. More blood for supper. 

Years since my father died,

the donkey still stands quietly

gazing from enormous eyes,

hanging his humble head.


Șoc

Își mai aduce aminte cineva că

Yemen avea cea mai

nemapomenită arhitectură 

din lume? 

Își aduc aminte yemeniții.

Nu aduce nimeni vorba despre asta la știri.

Explodează o bombă, în autobuz 

copii de școală.

De-asemeni slava lor

nepomenită.

*

Din când în când strig spre Dubai!

Dubai! Zic. Dacă puteți construi 

clădiri noi de felul acesta,

n-ați fi în stare să ne ajutați?

*

Stăteam în parcarea 

spitalului după ce-a murit Tata.

Nu reușeam să-mi amintesc

cum se deschide o portieră.

Stun

Who’s remembering

Yemen had the most

amazing architecture

in the world?

Yemenis remember.

No one mentions this on the news.

Bomb explodes, bus

of schoolchildren.

Their glory also

unmentioned.

*

Sometimes I just call out to Dubai. 

Dubai! I say. If you can build new 

buildings like that,

can’t you help us? 

*

We stood in the parking lot 

of the hospital after Daddy died.

I couldn’t remember how 

to open a car door.


Blues-ul micuței jurnaliste

Să-ți nu-ți dau nimic

din ce ți-ai dori.

Nimic mai presus

de libertate.

Tiny Journalist Blues

Nothing to give you

That you would want.

Nothing big enough

But freedom.


Animale exotice, carte pentru copii

Armadillo înseamnă

„mititelul blindat”.

Devin asta unii dintre noi pentru-a supraviețui

în propriile noastre ținuturi.

Aș dori să văd un armadillo

trecând strada.

Armura noastră-i invizibilă,

își dă singură luciu.

Poate-am fi preferat să fim

un animal mai molatic, nu crezi?

Cu blăniță și lăbuțe gingașe,

cum ar fi un șoarece de iarbă dungat african,

cunoscut și sub numele de șoarece-zebră.

Exotic Animals, Book for Children

Armadillo means

“little armored one.”

Some of us become this to survive

in our own countries. 

I would like to see an armadillo

crossing the road. 

Our armor is invisible,

it polishes itself. 

We might have preferred to be

a softer animal, wouldn’t you?

With fur and delicate paws,

like and African Striped Grass Mouse,

also known as Zebra Mouse. 


Naomi Shihab Nye e poetă americană de origine palestiniană care predă în prezent cursuri de scriere creativă la Texas State University. A scris peste treizeci de volume de poezie, printre care și The Tiny Journalist (BOA Editions, 2019), volum care descrie conflictul din fâșia Gaza prin ochii și telefonul mobil ale unei fetițe, Janna, martoră la atrocități.


Daniela Hendea s-a întors din Statele Unite să rătăcească prin munții României și să continue să scrie în română.

A publicat poezie în două volume apărute la Fractalia, „Acordor de teremin” (2018) și „H2X” (2021), și proză scurtă în Literomania și Laconic. 

Ultimele articole

Related articles

Leave a reply

Introdu comentariul tău
Introdu numele aici